Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 1
Matr. 13g

Byggeår 1890

Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1875 skøde på matr. fra gdr. Anders Chr. Andersen til bødker Lars Jensen - kr. 600.
1889-1893 skøde på matr. og bygninger til købm. Chr. Pedersen - kr. 8500.
1893-1893 auktionsskøde til købm. Chr. Larsen, Manna -  kr. 8000.
1893-1910 skøde til detaillist Hejle Sørensen - kr. 8.000.
1910-1918 auktionsskøde til S. Rødbro Schytte af Aalborg - kr. 19.000.
1918-1955 skøde til købm. Johan Drustrup
1955-1956 J. Drustrups enke Katrine Drustrup
1956-1959 Erhardt Svendsen
1959-1980 Betty og Johs. Olesen
1980-19?? Mona og Niels C. Albrechtsen
19??-2012 I denne periode bruger forskellige ejere butikslokalerne til salg af forskellige sortimenter, men tiden som egentlig købmandsforretning er formentlig slut for altid med Mona og Niels C. Albrechtsen.
2012 - I februar måned bliver bygningerne, som de ses på billedet, nedbrudt. Der er ingen i byen, der på dette tidspunkt ved, hvad grunden skal bruges til.

Købmandsgården fra 1950.

1875 gdr. Anders Chr. Andersen


Anders Chr. Andersen var gårdejer i gården (matr. 13b) , der er beliggende på Assenbækvej bag den gamle smedje på adressen Assenbækvej 9a.

1875 bødker Lars Jensen

Lars Jensen var landmand i "bagergården" på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Lars Jensen er i 1890 56 år gammel, hans kone Else Marie Olsen er 52 og sønnen Oluf Jensen Hedegaard er 20 år gammel. Det er Lars Jensen - og efter hans død - hustruen og sønnen, der hen over århundredeskiftet udstykker og sælger grundene (op til banen) på begge sider af Blæshøjvej og ligeledes grundene på sydsiden af Assenbækvej - de grunde, der har et matrikelnummer, som begynder med tallet 14. Herudover opkøbte han parceller mange steder i Hjermitslev sogn - og som i ovenstående handel videresolgte han disse med fortjeneste i de år, hvor landsbyen var i vækst. Lars Jensen, bødker, som han benævnes i Hvetbo Herreds Skøde- og panteprotokol - var folketingsmand i perioden 1866-69. Det fremgår af redaktør ved Vendsyssel Tidende - C. Nørrelykkes bog "Pengeskrinet". Bogen er et festskrift til Hvetbo Herred Sparekasses 100-års jubilæum i 1967. 
Så vidt det vides, var det Lars Jensens kone, Else Marie, der kunne noget ud over det sædvanlige med hensyn til brødbagning, og derfor begyndte at sælge af det - og dermed opstod Hjermitslevs første bageri.
1889 - 1893 skøde på matr. og bygninger til købm. Chr. Pedersen


Købm. Chr. Pedersen køber matr. og bygninger i 1889. Som det fremgår af "byggeår" ovenfor, har bygningerne tilsyneladende først stået færdige i 1890. Det går tilsyneladende ikke så godt for Chr. Pedersen, idet matr. og bygninger allerede tre år senere sælges ved en auktion til en laver sum end købsprisen.
Ved folketællingen i 1890 er Chr. Pedersen 29 år gammel og gift med 30-årige Maren f. Bertelsen. Han er født i Thise og hun i Hjermitslev. De har børnene Jens og Anna på 3 og 1 år. I butikken er den 18-årige handelslærling, Georg Schødt Andersen, og i huset den 17-årige tjenestepige Else Marie Nielsen.

1893 - 1893 auktionsskøde til købm. Chr. Larsen, Manna.

Hvis købm. Chr. Larsen, Manna køber stedet ved auktionen af spekulationsmæssige grunde, får har ikke noget ud af det, idet han hurtigt sælger videre til samme pris, som han har købt for.

1893 - 1910 skøde til detaillist Hejle Sørensen (1864-1909)


Detaillist er en betegnelse, der sidst i 1800-tallet afløser betegnelsen kræmmer, sener ændrer betegnelsen sig til købmand. Hejle Sørensen køber antagelig forretningen til en rimelig pris, men også han kommer - efter at have drevet forretningen i 17 år - i økonomisk uføre, og forretningen bliver igen solgt ved auktion.
Den kendte Thomas P. Hejle er søn af Johanne og Hejle Sørensen. Hejle Sørensen tog sit eget liv i forbindelse med de økonomiske vanskeligheder. Ti år senere, i 1920, køber Thomas P. Hejle et hus i Enkestræde, nu Thomas P. Hejlesvej 6, til sin mor Johanne -Ja'han kaldet (1864-1941). Hun bor her til sin død. Huset blev herefter sommerbolig for Gerd og Thomas Hejle. 

1910 - 1918 auktionsskøde til S. Rødbro Schytte af Aalborg.

- ingen oplysninger

1918 - 1955 skøde til købm. Johan Drustrup (1886-1955)


Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Johan Drustrup (hjørnet af Ingstrupvej og Assenbækvej)

En rigtig købmandsgård - old fashion. Facade med mange farvemættede emailleskilte - lidt tilbagetrukket fra kørebanen. På den stenpikkede forplads til tider udstillede varer -  og nu og da ventende rejsende. Rutebilen - "Ditz" kaldet efter koncessionshaveren -  gjorde holdt her på turene mellem Brønderslev og Saltum. Pakker og post blev udvekslet. Ved fortovskanten to benzinstandere - en rød med PRATT-benzin og en sølvskinnende med det, vi kaldte "flyverbenzin".
Store butiksvinduer mod både syd og vest. Snurrende kaffemøller der formalede Drustrups helt specielle og vidt  potteberømte kaffeblanding. På gulvet en tønde med spegesild. På en hylde hobe af hvidsaltede klipfisk. Under loftet potter og pander og alskens isenkram. I reoler og skuffer kolonialvarer af hvilken art, det måtte ønskes. Og bag den lange, rumopdelende disk tjensvillige kommiser, der - efter et: ''Hva sku det være?" - hurtigt fremskaffede de udbedte varer, som - efter fornøden afvejning på den messingskinnende skålvægt - med rutine samledes i velformede købmandspakker. Og -  hvis det var lørdag - suppleredes med et kræmmerhus bolsjer.
Vine og spirituosa hørte ikke til i hverdagen, men de dekorative flasker lod sig skue på velordnede hylder. Overalt herskede den højeste grad af orden.
I vinkelfløjen mod nord var der porcelæn - såvel dagligt som kongeligt. Her var det, at byens unge, blomstrende piger aflagde besøg, når de samlede udstyr.
Fra bagbutikkens dunkelhed kom nu og da til syne en blåklædt gårdskarl - givende eller modtagende besked - før retræten til bagbutikken. I dette butiksafsnit blandedes pumpelyde fra petroleumspumpen sig med lyden fra pippende kyllinger og kurrende duer - nu og da overdøvet af et plask, når et nys modtaget skind blev puttet i saltbassinet.
Et stort kompleks af bygninger og gårdrum bagude rummede den del af virksomheden, der blev udskilt, da Drustrup sammen med sin bogholder Axel Hansen i 1931 dannede A/S Drustrup & Hansen.


Kommiser i Drustrups periode som købmand:
I den sidste del af 1930'erne var Svend Nissen en af de uddannede kommiser i butikken. Han havde fået sin uddannelse hos købmand Rasmussen i Sønder Saltum, hvorfra han i øvrigt stammede. Hans far var mejeribestyrer på mejeriet "Hosedal" her.
Fra første halvdel af 1940'erne huskes Frits Uhrenholdt fra Vrå, Vagn Jensen fra Pandrup og Merlyn, der var opvokset med danske forældre i Amerika og tog tilbage hertil efter udstået læretid i Danmark.
I sidste halvdel af 1940'erne er det Henning Simonsen fra Tagmarken i Stavad, Verner Vittrup fra Rolighed i Ingstrup og en frøken Sørensen, der huskes.
Fra første halvdel af 1950'erne huskes førstemanden Juul Nielsen, Jørgen Jacobsen fra Kaas, en handelslærling ved navn Hans og en kvindelig kommis ved navn Inga. Hun var forlovet med en landmand, og derfor afsluttede hun sin ansættelse i købmandsgården med et år i huset hos fru Drustrup for at lære husholdning.
1955 - 1956 J. Drustrups enke Katrine Drustrup

Efter Johan Drustrups død i 1955, drev KD forretningen videre et års tid med den tidligere førstemanden Juul Nielsen som forretningsleder. Juul Nielsen blev senere selvstændig købmand i Ingstrup. Efter salg af forretningen i 1956 flyttede Katrine Drustrup og manufakturhandler Rasmussens enke, Elna Rasmussen ind i det dobbelthus de sammen havde ladet bygge på hjørnet af Ingstrupvej og Eranthisvej. 
1956 - 1959 Erhardt Svendsen

Købmand Svendsen videreførte forretningen i den gamle stil med disk inden for hvilken kommiserne betjente kunderne. 
Kommiser i Svendsens tid:
Børge Holst Hansen fra Ingstrup, Ole fra Saltum.
1959 - 1980 Betty og Johs. Olesen

Beskrivelsen nedenfor er fra Aalborg Stiftstidende og skrevet i anledning af en rund fødselsdag. Betty og Johs. Olesens ældste datter Birgit Friis-Olesen, der er bosat i Norge, har bidraget til denne webside med en del billeder og avisudklip vedr. Købmandsgården og mejeriet "Fællesmål"- se oven for under billeder og udklip.

Købmand Johannes Olesen er handelsuddannet hos købmand C. Aage Carlsen, Torslev. Efter at have været kommis flere steder, købte han sammen med sin hustru, Betty Olesen i 1953 en købmandsforretning i Brønderslev for i 1959 at slå sig ned som købmand i V. Hjermitslev. Johs. Olesen har flere gange moderniseret forretningen. I 1969 blev forretningens areal udvidet kraftig og moderniseret igen i 1973.

I 1967 overtog Johs. Olesen mejeriet Fællesmål, som han indrettede til forretningsejendom med isenkramlager og hårde hvidevarer samt indrettede det resterende areal til boliger.

I 1968 etablerede han et stort møntvaskeri (Nordjyllands første) i det tidligere mejeris sydlige bygning.

Den driftige købmand har udvidet varesortimentet i takt med udviklingen. Forretningen havde en stor isenkramafdeling med porcelæn. Det var ret specielt for forretninger i landsbyer.

Johs. Olesen har været en foregangsmand inden for sit fag.

Han solgte forretningen i 1980 til sin førstekommis gennem mange år, Niels Chr. Albrechtsen. Betty og Johs. Olesen flyttede herefter til det tidligere mejeri.

Johs. Olesen har haft sæde i flere foreningsbestyrelser og blandt andet været i repræsentantskabet for Hvetbo Herreds Sparekasse.

I 1982 tog Johs. Olesen merkonomeksamen som statsautoriseret ejendomsmægler og var fra 1985 til 1992 selvstændig ejendomsmægler. Svigtende helbred gjorde, at han da måtte ophøre med mæglervirksomheden. Siden har Betty og Johs. Olesen nydt pensionisttilværelsen og kan se tilbage på et både virksomt og indholdsrigt liv.

Ægteparret har to døtre, der begge er gift og bosat i henholdsvis Århus og Norge.

1980 - 19?? Mona og Niels C. Albrechtsen
Med Mona og Niels C. Albrechtsen blev en ny form for købmandshandel etableret - nemlig supermarkedet med selvbetjening, kurve og kasse ved udgangen.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.