Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 4a 14bv + 30ø
(matr. bag den nuværende forretning)
Byggeår 1912
Her har ligget et gammelt hus, der  i 1912 bliver revet ned og det nuværende hus bliver bygget.

Assenbækvej 4

Matr.  14l 
(matr. hvor den nuværende forretning er beliggende. 
Byggeår 1892
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

En gammel gård har oprindelig ligget her og det gamle hus på matr. 14bv, der bliver nedbrudt i 1912, er ant. stuehuset fra denne gård. Det er her - tilbagetrukket fra vejen, at skomager Chr. P. Christiansen har bolig og værksted. Handlerne neden for drejer sig om matr. 14l matr. ud mod Assenbækvej, hvor træhandler Johan Christiansen byggede sin butik (se billeder th.

1892 matr. 14l udstykkes fra Lars Jensen til Chr. P. Christiansen kr. 650
1892-1892 skomager Chr. P. Christiansen sælger matr. til broderen for kr. 650 .
1892-1950ca. købmand, træhandler Chr. Johan Christiansen 
1950ca. -19?? købmand Kaj Christensen.
19??-20?? købmand Inger Jørgensen.

Købmand C. J. Christiansens butik - billedet er fra 1917.

1892 Lars Jensen vedr. matr. 14l
Lars Jensen var landmand i "bagergården" på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Lars Jensen er i 1890 56 år gammel, hans kone Else Marie Olsen er 52 og sønnen Oluf Jensen Hedegaard er 20 år gammel. Det er Lars Jensen - og efter hans død - hustruen og sønnen, der hen over århundredeskiftet udstykker og sælger grundene (op til banen) på begge sider af Blæshøjvej og ligeledes grundene på sydsiden af Assenbækvej - de grunde, der har et matrikelnummer, som begynder med tallet 14. Herudover opkøbte han parceller mange steder i Hjermitslev sogn - og som i ovenstående handel videresolgte han disse med fortjeneste i de år, hvor landsbyen var i vækst. Lars Jensen, bødker, som han benævnes i Hvetbo Herreds Skøde- og panteprotokol - var folketingsmand i perioden 1866-69. Det fremgår af redaktør ved Vendsyssel Tidende - C. Nørrelykkes bog "Pengeskrinet". Bogen er et festskrift til Hvetbo Herred Sparekasses 100-års jubilæum i 1967. 
Så vidt det vides, var det Lars Jensens kone, Else Marie, der kunne noget ud over det sædvanlige med hensyn til brødbagning, og derfor begyndte at sælge af det - og dermed opstod Hjermitslevs første bageri.
1892 - 1892 skomager Chr. P. Christiansen matr. 14l + 14bv + 30ø
Den tilkøbte matr. 14l (se ovenfor) er beliggende ud mod den nuværende Assenbækvej, der hvor købmand Inger Jørgensens forretning er beliggende i dag, og hvor den gamle butik var beliggende - se billedet ovenfor. Men i skomager Chr. P. Christiansens tid var denne matr. ud mod Assenbækvej ubebygget. Man kan se det for sig, at det gamle træskoværksted og familiens beboelse var i huset bag den nuværende forretning, og at der foran var en gårdsplads ud mod Assenbækvej. Det hus, der her er tale om, er ant. den eneste bygning, der er tilbage af en gammel gård, der tidligere er nedbrudt og udflyttet. Lykkegaard vest for byen på adressen Blæshøjvej 59 er måske denne udflyttede gård. I folketællingen 1890 er skomager C. P. Christiansen at finde her i dette hus med sin familie. I skomagerens værksted er hans broder, den 18-årige Chr. Johan Christiansen, skomagersvend. Det er ham, der i 1892 af broderen køber matr. 14l ud mod vejen, hvor han i 1892-93 bygger butik og beboelse som det ses oven for på billedet. På byggetidspunktet er dette hus det østligste på Assenbækvej.

Omkring 1920 køber skomager Chr. P. Christiansen huset på Alstrupvej 8, hvor han fortsat har skomagerværksted (se mere om ham på denne adresse).

1891 - 1950ca, købmand Chr. Johan Christiansen matr. 14l + 14bv + 30ø

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Købmand Christiansen, Assenbækvej 4.

Købmand Christiansen var - vist i alle mellemkrigsårene - indehaver af forretningen, der dengang var en bygning i kun en etage. I sammenligning med nutidige forhold må varesortimentet anses for at have været særdeles beskedent, men Christiansen havde de varer, man mente at have brug for i den daglige husholdning. Ingen i Vester Hjermitslev efterspurgte dengang avocadoer, auberginer eller lignende eksotiske sager, nej - man så frem til efterårets frugthøst i forvisning om, at til den tid ville købmanden være leveringsdygtig i æbler og pærer af højeste kvalitet. Sydens frugter hørte julen til. Da var der både vindruer og appelsiner, figner og dadler at få.  
Købmand Christiansen havde som regel en medhjælper i butikken. Gennem mange år var det sønnerne, der successivt blev uddannede til købmænd. Selv var Christiansen et flittigt menneske, der udnyttede tiden. Når der ikke var kunder at betjene, tog han skødeskindet på og lavede træsko, der også var til salg i butikken.
I bagbutikken var installeret et sindrigt apparatur til oppumpning af petroleum. Der fik man petroleumsdunkene, der sædvanligvis rummede 5 l, fyldt op. Endvidere var der på væggen monteret et apparat til gennemlysning af hønseæg. Der var mange, der bragte en kurvfuld æg med til købmanden, der så - hvis der ikke var kyllinger i æggene - konverterede dem til kolonialvarer.
De moderne tider kom til byen, da der på butiksfacaden blev ophængt en automat med chokolade og cigaretter. Fra denne nymodens og velfungerende automats mange små rum strålede lyset fristende ud i natten. For en 25-øre kunne man f. eks. trække en plade BLOCK-chokolade eller en pakke Cecil.
Først i trediverne var bilerne ved at vinde indpas, og i 1933 blev en blå BP-benzinstander etableret ved fortovskanten. Benzinen lod sig ved håndkraft pumpe op i to højtsiddende, cylindriske glas. Mens det ene tømtes, pumpedes der benzin i det andet. Det var før, der var noget, der hed selvbetjening.
Bag forretningen - på gårdspladsen - blev der, når vejret var godt, med stor iver spillet kroket af byens unge. Og oppe på købmandens loft udkæmpedes - når vejret var mindre godt - spændende bordtenniskampe.

Tilføjelse fra LT:
Vedrørende købmand Chr. Johan Christiansen.
Købmand Chr. Johan Christiansen må være begyndt at drive selvstændig forretning - ant. med træskofremstilling - inden butikken på den tilkøbte matr. 14l ud mod landevejen bliver bebygget, idet det fremgår af en notits i Hvetbo Herreds Avis fra 1931 i anledning af Christiansens 40 års jubilæum, at han på det tidspunkt havde drevet forretning på stedet siden 1.4.1891. Det fremgår også at hans forretning er den ældste i byen. Det er nu ikke rigtigt, med mindre han tæller sine år som skomagersvend/træskomand hos broderen med i optællingen.
Hvornår præcist C.J.C. bygger butik og beboelse ud mod landevejen er uklart, men da det utvivlsomt er med det formål matr. 14l bliver købt, er det vel sandsynligt at antage, at det har været i 1892-93.
Det gamle hus bag C.J.C.'s butik - som hans bror havde skomagerværksted og bolig i - bliver nedbrudt i 1912, idet købmand C. J. Christiansen på dette tidspunkt er blevet indehaver af matriklen og bygger dette år nyt beboelseshus her til sig og sin familie.
Det fremgår af ovennævnte avisnotits ved 40 års jubilæet, at købmand Christiansen forretning i de første år var en træ-, frugt- og cigarforretning. Herefter var han i en årrække uddeler for indkøbsforeningen. Ved denne forenings ophør overtog varelageret og "har siden handlet for egen regning" fremgår det af notitsen. 
1950ca - 19?? købmand Kaj Christensen og medhjælpende hustru Ada


Forretningen overtages først i 1950'erne af Ada og Kaj Christensen. Efter nogle få år fjernes den gamle butiksbygning (se billedet ovenfor), og der bygges i 1955 en ny toetages rødstensbygning med butik i underetagen og beboelse på førstesalen. Indtil ombygningen var der bag butiksbygningen en gårdsplads med lagerbygning vinkelret på (matr. 4l),  og som tredje længe parallelt med butiksbygningen købmandens privatbolig (på matr. 14bv). Efter at Ada og Kaj Christensen flyttede op på førstesalen i den nye bygning - solgtes eller udlejedes den tidligere beboelse til fiskehandler Svend Aage Hansen, der tidligere havde haft en ejendom i den vestlige del af sognet.

19?? - 20?? købmand Inger Jørgensen
På nuværende tidspunkt i 2007 er den gamle købmandsbutik på Assenbækvej 4 den eneste butik i byen, der sælger fødevarer. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.