Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 43

Matr.  30f+n  Byggeår  1899
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1898 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen til Alstrup - V. Hjermitslev Afholdsforening - kr. 300.
1902 skøde fra samme til samme på matr. 30n - kr. 30.
1914 skøde på matr. til købmand Carl Johan Christensen - kr. 2000.
1914 skøde på matr. og bygn. til købmand I. P. Kirkedal - kr. 8000.
1917 skøde på matr. og bygn. til I/S Baptisternes Forsamlingshus - kr. 4700.

Billedet er fra J. P. Kirkedals tid 1914-1917.

1898 - Jens Peter Poulsen udstykker matr.
Jens Peter Poulsen køber i 1897 matr. 30a af Anton Eriksen.
- matr. 30a er et større areal - kr. 6.900. Jorden er beliggende som et rektangulært stykke fra Ejvind Baks virksomhed og østpå langs haverne på sydsiden af Blæshøjvejs huse, over Alstrupvej og til og med to af de tre huse på Thomas P. Hejlesvej.. JPP udstykker en del af jordstykket til byggegrunde på Alstrupvej. 

Maltgører Jens Peter Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29). Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse sidste matr., der er beliggende vestligst i stationsbyen på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At han
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 

Jens Peter Poulsen f. 1860 byggede selv hus på en af grundene, Blæshøjvej 29. Sønnen smed Arild Poulsen og hustruen Anna overtog senere dette hus, som her i 2008 bebos af barnebarnet Iris Christensen.

1898-1914 - Alstrup - V. Hjermitslev Afholdsforening 
- pt. ingen opl.
1914-1914 - kjøbmand Carl Johan Christensen 
Carl Johan Christensen køber senere i 1917 huset Alstrupvej 10. Han benævner her som købmand og cykelhandler. Han er far til den senere cykelhandler Johannes Christensen og boghandler Ejner Christensen. Alle folk der tilhørte baptistmenigheden.
1914-1917 - kjøbmand I. P. Kirkedal
Ved folketællingen i1916 betegnes Jens Peter Kirkedal f. 1873 som manufakturhandler. Han bor i huset med hustruen, Thomine Martine f. 1876, en tjenestepige og Dagmar, Jens Holger, Marie og Kaj. Jens Peter Kirkedal har på dette tidspunkt en årlig indkomst på  kr.1.500, en formue på kr. 5.000. Han betaler årligt skat til kommunen kr. 9,25 og til staten kr. 39,15.

Efter at have haft Varehuset på på ovennævnte adresse overtager J. P. Kirkedal i perioden 1917-18 manufakturforretningen på Blæshøjvej 15 efter faderen Laurits Jensen Kirkedal - denne forretning fik senere navnet Londonmagasinet. 

1917-1968 - Baptisternes Forsamlingshus  

Baptisthuset - baptistmenigheden i V. Hj.

Villiam Nielsen, Gug, der er søn af skomager Jens Peter Nielsen, V. Hj., har fortalt følgende:
Omkring 1849-50 blev der afholdt møder i V. Hjermitslev, Ingstrup, Fårup, Ejersted, på Vestermark i Ingstrup sogn og i Løkken med henblik på oprettelse af baptistmenigheder.
Også i Alstrup var der samlet en lille kreds under ledelse af en mand ved navn Peder Jensen.
I året 1895 stiftedes Ingstrup baptistmenighed. Her blev møderne i de første 25 år afholdt hos Pi' Lawsen i Mellergaard i Brødslev. Til møderne havde han bygget et hus ved siden af sin gård.
Hjermitslev baptistmenighed var en underafdeling af menigheden i Ingstrup. Her blev møderne i de første år afholdt i H. P. Olesens forsamlingshus indtil menigheden  i 1917 købte huset, Blæshøjvej 43, og her holdtes møderne indtil 1968, hvor huset blev solgt.
Villiam Nielsen, der i 50erne havde ejendommen "Marken" på Ingstrupvej i V. Hj., var medlem af baptistmenigheden. Han fortæller, at skomager C. P. Christiansen i de første år efter 1917 sammen med sin familie beboede lejligheden i Baptisthuset.

På baggrund af gammelt billedmateriale er det min antagelse, at H. P. Olesens forsamlingshus var beliggende, der hvor stuehuset til ejendommen, Assenbækvej 24 nu er beliggende./LT
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.