Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Hvedboe Herrit - Wester Jermeslef Sogn og Bye - 1688

Wester Jermeslefs Mark liger Westen Byen

Materialet er underskrevet i 1683 på Aalborghus - Hvetbo Herred hørte i 1600-tallet under Aalborghus Len - der er i materialet en meget omfattende oversigt over byens marker, marknavne er anført (dette materiale er ikke medtaget her) – Stridgaard og Myrtue er beskrevet for sig (se nedenfor)– herforuden er ”byens tilstand” beskrevet (se herunder).

 Kilde: Birkelse godsarkiv - G 120 – Hvetbo Herred, Vester Hjermitslev - M. 1688 - Rulle 1591.
 

Byens tilstand - Wester Hiermeslef

 

1                                      Til samme Bye findes ingen tøreshør

mens maa aarlig leie derris tørre

shør paa fremmed Stede,

 

2             Hiul og Bygnings tømmer Jtem (endvidere) 

Ildebrand, med Stafuer og Gierssel

fattes dennes: som de ogsaa aarlig kiøbe

langt veiss hendte og dyrre betaller

 

2                                      Deris Mark Indheignes aarligen

med tørre dige, huilken tørf de

hafe hos sig self

 

3                                      Derris Brødkorn lade de Maalle

udi Hammelhuus Mølle, Jiermeløfs

gaards Mølle, og andertids maa de

kiøre til Kiølsøe Mølle, som er 4re

Mille veiss fra deet: som er deris: till

stor hinder besuering, til byen findes

ellers ingen Herligheder her i Protocolen

er Annoteret.

 

4                                      Byen Hafuer Ingen Fædrifft, huer af

de haf stor shade, og maa samme Byes og siden

aarligen leie greisning til deris queg paa

Hammelmosse fædrifft, og der for efter En

Opretted Contract med Weld.

fru Idde Shiell, og enke

Anne Rommel, betaller til

huer Martinj 20 tynder Byg.

 

Stridgaard og Myrtue

 

1             Til førbe. 2de gaarde hafuis efter

beretning fornøden Ilde brand af

flad Torfue og shor Torfue

 

2                                      Bøgnings Tømmer kiøbes af Vor manden

Ved Vester Strand, Hiuel Tømmer kiøbet

i Shouene paa 4 Miel Vegs

 

3                                      Liøngslet hafues ey

 

4                                      Fiskeri hafues ey Uden en liden Damb

vesten Strid gaard huor Udi er nogle

Karruser som tilhør Stridgr.

 

5                                      Mølle kiørsel ey Visse men Mest

lader Maalle i Drustrup Vind Mølle

eller Hammel Mosse Vand Mølle

 

Om Stridgaarden

 

Fæster Niels Lauridsøn I Strid, W. Heirmisløf Sogn - 1 gaard

Propriet (ejer): Beschopen I Aalborrig Doctor Mathias Foes(Foss).

 

Hafuer en Mark

kaldis Strid mark

Leger Norden, Westen og Sønden gaarden, 

Løber Øster og Wester,

Indeholder Fald og Agere som følger,

Et fald Agere Sønden Vogdall

Løber Øster og Wester,

brugis 3 Aar og huiller

3 Aar, Saas efter giudning

1ste Aar Biug 2det Aar Rug

3die Aar Are(havre)

begiundt fra Sønder Side,

Indeholder 15 agre.

 

Jordens beskaffenhed:

M:M: Biugjord

Iord af Sand, Grus, Ler og Muld         

 

 

Om Myrtue

 Propriet (ejer):Velb. Otto Schel til Birchelse.

 

                              Olluf Nielsens

enge i Myrtue 1 boel

hafuer en Mark kaldis

Myrtue Mark lige

sønden, østen og vesten

gaarden Indeholder

Fald og Agre som følger:

 

Langbaks Fald løber

øster og vester bruges

3 Aar, Huiler 3 Aar,

Saaes 1ste aar med

Biug, 2det aar med Rug,

3di aar med Are (havre),

Indeholder 15 Enge

begiunt fra Sønder Side.

Jordens beskaffenhed:

Ringe Biug

Iord af Sand, Grus, Ler og Muld

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.