Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 1 Matr. 14m Byggeår 1930 (det nye mejeri)
Artikler Udklip Billeder

Andelsmejeriet "Fællesmaal" 1890-1967


 

Det første mejeri fra 1890

Mejeriet fra 1915

Mejeriet fra 1930-1967


Facts om mejeriet.

Det første mejeri med navnet "Fællesmaal" stod færdig 1. august 1890.  Det blev oprettet af andelshavere i Vester Hjermitslev, Alstrup, Saltum og Thise sogne og havde, da det stod færdigt, kostet andelshaverne kr. 26.000.
I løbet af vinteren 1890 var der indtegnet 70 andelshavere med et samlet ko-antal på 516.
I 1915 blev der indlagt syrningsanlæg for skummetmælk og mejeriet blev et af de første i Vendsyssel, der kunne sende skummetmælken tilbage til andelshaverne i velafkølet og syrnet tilstand.
I 1930 blev mejeriet fuldkommen ombygget. Der blev indlagt køleanlæg og enkelte nye maskiner.
I 1940 blev der indlagt kraft til kærne og vandpumpe. På dette tidspunkt var mejeriet oppe på at have 121 andelshavere og modtog mælk fra 1000 køer.
I 1966 blev mejeriet offer for centraliseringen, og efter 76 års virke nedlagdes det.
Matrikel og bygninger bev købt af købmand Johs. Olesen fra Købmandsgården, Assenbækvej 1 og ombygget til lejligheder. Der oprettes et møntvaskeri i sydfløjen.


Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Andelsmejeriet "FÆLLESMAAL" (Alstrupvej 01). 

Mejeriet lå centralt. Det var noget centralt. Det spillede en væsentlig rolle i byens og egnens daglige liv.

Allerede i den tidlige morgen steg en røgfane til vejrs fra mejeriets høje skorsten. Samtidig bevægede de hesteforspændte mælkevogne sig fra ejendom til ejendom og samlede op spandene - jungerne - med den nymalkede mælk. Fra alle verdenshjørner stævnede de mod det fælles mål, mejeriets rampe, hvor der gennem den søndre døråbning foregik aflevering af mælken, der straks blev vejet - af hensyn til afregningen - således at den videre behandling prøveudtagning, pasteurisering, centrifugering og smørkærning - kunne gå i gang.
I maskinhallen roterede dampmaskinens røde svinghjul, og lyden fra de rytmiske stempelslag, fra remtrækkene og fra mælkejungernes kureture på det våde gulv blandede sig med mejeristernes og mælkekuskenes morgensnak i den dampmættede luft.
Når mælken var afleveret ved den søndre døråbning, rykkede vognene frem til den nordre. Her tilbageleveredes jungerne - nu påfyldt den skummede mælk og eventuelt kærnemælk til god forplejning af bøndernes grise og kalve. Men også folk på gårdene skulle forplejes og have forsyninger. Det var ikke kun smør og ost, der skulle med tilbage, også bagerbrød og købmandsvarer, foderstoffer og brændsel, og nu og da en alen elastik, der blev skikket med mælkekuskene til videre besørgelse på hjemturen. Man må erkende, at logistikken i landbrugesektoren er ændret siden da... 
For byens befolkning var der adgang til at købe dagfriske mælkeprodukter i mejeriudsalget. Her mødte fruer og frøkener op med blåemaillerede mælkespande - hver dag - køleskab var der ingen, der havde. 
Mejeriet havde brug for at kunne køle. Det klaredes meget naturligt ved - hen på vinteren - at samle isen fra omegnens damme. Der blev "iset", når isen var så tyk, at den ku’ bære. Et forhold der unægtelig vakte en del græmmelse hos ungdommen.
Isen opbevaredes i en gavlvendt træbygning umiddelbart syd for mejeriet. Bygningens vestende, der udgjorde ishuset, var opført med dobbelte vægge med mellemliggende tørvesmuld. I husets østende var der oplagring af store mængder lyng, der blev brugt til optænding under dampkedlen. Lyngen blev hentet vesterude om efteråret. Den fyldte rummet med en karakteristisk, krydret, sød og lidt snerpende lugt.
Varme skulle der bruges meget af - ikke kun til mejeriets egentlige driftsopgaver - også til det offentlige baderum, der var indrettet, blev der ført varmt vand. Her kunne man for en 25-øre gennemgå en grundig renselsesproces.
Det første "Fællesmaal" blev bygget i 1890. I 1930 blev de nuværende bygninger opført, og nye maskiner - bl.a. en ismaskine installeredes, men en lidt vemodig dag i 1960 slukkedes fyret under kedlen - og der var ikke længere noget "Fællesmaal''.


Bestyrelser:
1890 - Gdr. Christian Dam (formand) og Niels Nielsen, V. Hj. (kasserer), gdr. Søren Nørgaard og Lars Christensen, Alstrup, Niels Mortensen, Saltum Torp, Anders Poul Jensen og S. P. Grindsted, Thise. Lærer Johs. Christensen (regnskabsfører).
1940 - Mølleejer Chr. Larsen, Alstrup (formand), husejer Jens Chr. Buje, Alstrup, husejer Alfred Boelskift, Langbak, gdr. J. Lemmergaard, V. HJ., gdr. M. O. Krogsgaard, Stride, husejer Niels. Chr. Nielsen, Hjermitslev Mark, husejer Axel Jensen, V. Hj.

Mejeribestyrere:

Der var i de 76 år syv mejeribestyrere - 1 - Carl Fr. Jensen, Klintø, 2. Christensen, 3. Lauritsen, 4. Svendsen, 5. P. K. Andersen, 6. Marius Andersen, søn af P. K. A. Marius Andersens hustru Asta Andersen var læreruddannet. Hun arbejdede ikke som lærer, men var organist ved Alstrup kirke i 49 år. Syerske Elna Kirkensgaard var søster til Marius Andersen. 7. Jens Kjær var mejeriets sidste bestyrer.

Ekspedienter i mælkeudsalget:

Det fremgår af Hvetbo Herreds Avis 24.1.1931, at cementstøber Aksel Nielsens kone, Maren Nielsen "fortsat får udsalget på de sædvanlige betingelser" efter det nye mejeri er bygget.
Af andre ekspedienter i mælkeudsalget kan nævnes:
- handelsmand Jens Thomsens kone, Johanne.
- damefrisør Johanne Sørensen.
- chauffør Henry Larsens kone, Dagny.
- lillebilejer Chr. Thises kone, Karen.

De udliciterede mælketure i 1931.

Det fremgår af Hvetbo Herreds Avis 24.1.1931, hvor mange mælketure, der er i sognet, hvem der har ansvar for turen og årslønnen:
1. Hedens 1. tur, Enevold Pedersen, kr. 445.
2. Hedens 2. tur, Anton Trudslev, kr. 350.
3. Hedens 3. tur, H. Henriksen og Anton Vestenbæk, kr. 300.
4. Hjermitslev Mark, Niels Chr. Nielsen, kr. 400.
5. Strideturen, N. C. Pedersen, kr. 800.
6. Hjertholmturen, Jens Christensens enke, kr. 995.
7. Alstrup Kær, Henry Gerlev, kr. 585.
8. Alstrupturen, Laurits Jensen, kr. 700.
9. Langbakturen, Alfred Jørgensen, kr. 1100.

Mejeriets øvrige udliciterede opgaver i 1931

Det fremgår af Hvetbo Herreds Avis 24.1.1931
-
kasserer: Gdr. Johannes Christensen, Alstrup, kr. 450.
- kontrolmand, Aksel Jensen, Alstrup Nymark, kr. 275.
- udsalget, Maren Nielsen, på sædvanlige betingelser.
- rensning af kloaker, Chr. Buje, kr. 28.
- kørsel af smør, Chr. Andersen, 8 øre pr. drittel.
- kulkørsel, P. Jørgensen, 14,50 og 8,50 kr. for stor eller lille jernbanevogn.
- bødkerarbejde med dritler, Niels Haugaard, Nr. Saltum (senere V. Hj.), 2,05 kr. pr drittel.

Mejeriet nedlægges i 1967 og købmand Johs. Olesen fra købmandsgården Assenbækvej 1 - køber matr. og bygninger.
I 1967 overtog Johs. Olesen mejeriet "Fællesmaal", som han indrettede med isenkram og hårde hvidevarer samt indrettede det resterende til forretningslokaler og boliger. Hvetbo Herreds Sparekasse havde en lang årrække (1967-1985) filial i bygningens nordlige del.  Også Landboforeningen havde kontor i bygningen (1985-2006), hvorefter foreningens kontorer blev centraliseret og flyttet til Brønderslev.

I 1968 etablerede Johs. Olesen et stort møntvaskeri (Nordjyllands første) i en del det tidligere mejeri. Møntvaskeriet var i drift til slutningen af 90'erne. I dag benyttes det nedlagte mejeri udelukkende til boligformål.

Mejeriet, som det så ud efter ombygninger i 1967.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com