Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

 Foreningsliv i sognet og samarbejde udadtil.

Oplysningerne stammer fra Hvetbo Herreds Avis i perioden 1928 - 1932. Redaktør af denne lokale ugeavis var Jacob Nørgaard, der var bosat i Hjermitslev. De gode og farverige beskrivelser af sognets aktiviteter er hans fortjeneste. - I ovennævnte periode boede der lidt over 700 mennesker i sognet.
Nedenstående er i reglen skrevet med nutidig retskrivning.

Foreningsliv med klubber og kredse 

Afholdsforeningen
Biblioteket i Hjermitslev  28. november 1928 søger Borger- og Haandværkerforeningen tilbud om husleje og pasning af biblioteket for de kommende fem år. Det er manufakturhandler Peter Rasmussen, der skal have skriftlige tilbud ind inden kl. 6 aften, den 2. december.
Det har antagelig været træhandler og fiskehandler J. P. Nørgaard, Alstrupvej 12, der har meldt ind på annoncen. Det var i hvert tilfælde på den adresse biblioteket havde til huse i flere årtier, og med Nørgaard som den, der stod for udlånet.
Boldklub, Vester Hjermitslev - HB
Borger- og Haandværkerforeningen 1928 - Til bestyrelsen genvalgtes købmand B. Rasmussen og snedkermester Pedersen. Nyvalgt blev gdr. Jens Svend Holmgaard. Til revisor genvalgtes skomagermester Chr. Nielsen og smedemester Valdemar Christensen.
1929 - Til bestyrelsen genvalgtes cykelhandler Johs. Christensen, nyvalgt blev træhandler Jens Andreasen, suppleant tømrermester N. Chr. Nielsen. Til revisor genvalgtes fabrikant Valdemar Christensen og skomagermester Chr. Nielsen, suppleant blev her  malermester Andersen, der afstod for genvalg til bestyrelsen, hvor han uafbrudt havde haft en plads i 10 år.
1930 - Til bestyrelsen blev genvalgt manufakturhandler Peter Rasmussen og snedkermester Pedersen og nyvalgt blev malermester Andersen (det er ikke i overensstemmelse med den valgte bestyrelse fra 1929).
1931 - Til bestyrelsen valgtes snedkermester N. Chr. Nielsen og handelsgartner M. Andersen i stedet for de afgåede, træhandler J. Andreasen og cykelhandler Johs. Christensen, der begge frabad sig genvalg. Til revisorer genvalgtes skomagermester Chr. Nielsen og fabrikant Valdemar Christensen.
1932 - 
Brugsforening, Hjermitslev og omegns  
Driftslåneforening Hvetbo Herreds Kredsen indkalder til møde på hotellet den 19. juni 1928 kl. 6, angående dannelsen af en driftslåneforening for Hvetbo herred.
Fjerkræklub, Ingstrup - V. Hjermitslev   Lørdag den 25 og søndag den 26 januar 1930 afholder fjerkræklubben stort kåringsskue med mange fine stammer på hotellet.
Det oplyses, at fjerkræ er vor tredjestørste eksportartikel med en årsomsætning på 42 mill. kr. Ved skuer afholdes stor tombola med værdifulde gevinster samt flere store overraskelser.
Gedeavlsforeningen Denne forening annoncerer den 14. november 1931 med at Saanen-bukken "Raaholdt" står til bedækning hos Martinus Nielsen, Drustrup Hede. For ikke medlemmernes geder betales 2 kr. P.B.V. Martinus. Nielsen
Gymnastikforeningen
Gødningsforeningen  
for V. Hjermitslev og omegn
Generalforsamling på hotellet 1. marts 1930 kl. 3. - og - 5. marts 1932 kl. 3. Ingen navne.
Hesteavlsforeningen  Her afholdes generalforsamling på hotellet onsdag den 27. november 1929 kl. 15.30. et vigtigt punkt på dagsordenen er, hvorvidt der skal købes en ny hingst. Formanden lærer Hillgaard, Thise omtalte virksomheden og oplæste regnskabet. Indtægterne i det forløbne år har været på kr. 151, 14 og udgifterne kr. 96,60.
Ved generalforsamlingen den 5. december 1931 kl. 3 på hotellet er fastsættelse af bedækningspenge et punkt på dagsordenen, endvidere præsenteres hingsten ved hotellet samme dag kl. 3. Her er det J. Sv. Holmgaard, der underskriver P.B.V.
Hesteforsikringsforeningen - for mindre jordbrugere i Hjermitslev og Alstrup Ved generalforsamlingen i 1928 valgtes til bestyrelsen P. Andersen Bak og Anton Vestenbæk, V. Hj. og Chr. V. Høtoft og Chr. Larsen, Møllen, Alstrup.
Lørdag den 28. marts 1931 afholdes syn over heste. det foregår ved Selmer Andersen kl. 8, ved hotellet kl. 9, ved Enevold Pedersen kl. 10, ved P. Jørgensen kl. 11,  ved Viggo Krogsgaard kl. 12, ved Peder Severin kl. 1, ved Anders Chr. Nielsen kl. 2, ved Chr. Pedersen kl. 3.
Onsdag den 4. november 1931 afholdes en formentlig vigtig ekstraordinær generalforsamling på hotellet - hvor der kraftigt gøres opmærksom på at forsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal - på bestyrelsens vegne underskriver N. Chr. Nielsen. Hvad mødet handlede om, vil måske komme frem fra gamle aviser senere!
Husflidsforeningen   Det var snedkermester P. E. Pedersen, der var lærer i husflidsskolen, der havde til huse på første sal over brugsens trælast. 

31. oktober 1931 søges en ny kvalificeret lærer til at lede undervisningen den kommende vinter. Ansøgninger skal sendes til bladets kontor, og der skal opgives pris pr. undervisningstime. P.B.V. N. Chr. Nielsen.

Husmandskreds, Hvetbo Herreds  
Idrætsforening, Hjermitslev I vinteren 1927-28 var der et damehold, et herrehold og et drengehold. Gymnastiklærerinde frøken Helga Pedersen ledede dameholdet, mens gymnastiklærer Chr. Nørgaard, Alstrup ledede drenge- og herreholdet. Vinterens gymnastik begynder midt i november måned og opvisning finder sted midt i marts.
Kommune, Ingstrup, Hjermitslev Alstrup
Kontrolforeningen for Hjermitslev og Ingstrup  
Kreaturforsikringsforening, Hjermitslev og Alstrup Generalforsamling i marts 1931 på hotellet. Formanden Niels Stavad aflagde beretning, hvoraf det bl.a. fremgik, at foreningen havde måttet overtage flere dyr i årets løb. Regnskabet sluttedes med en kassebeholdning pr kr. 6,28. Der var forslag om at nedlægge foreningen. Dette forslag forkastedes. Til formand genvalgtes Niels Stavad og til næstformand Morten Andersen. Til overtaksationsmand valgtes Anton Høtoft.
Landarbejderforeningen Afholder juletræ på hotellet i 1931 sammen med Afholdsforeningen
Lytterforeningen, Hjermitslev og Omegns   Åbent brev "til radioterne" dateret 7. december 1929. Nedenstående borgere i Hjermitslev, opfordrer egnens  radiolytterne til at melde sig ind i "Den jyske Lytterforening" , idet medlemskab her er betingelsen for at få medindflydelse på Statsradiofoniens administration. "Vi har jo set" skrives der, "at store beløb af lytternes penge er gået til omforandringer af Det Kongelige Teater. Derfor anser vi der for ikke uden betydning, at lytterne også her på egnen slutter sig sammen i en lokal forening, der har tilslutning til hovedorganisationen. Årskontingentet er sat til 75 øre og heri er indbefatter kontingent til "Den jyske Lytterforening".
I bestyrelsen for Hjermitslev radioklub:
S. Lenskjold (stationsforstander, G. Gertsen (barber), A. Hansen (boghandler).

1. marts 1930 oplyses efter generalforsamlingen at medlemstallet nu er steget fra 11 til 91. Til bestyrelsen valgtes forfatteren jens Thise, købm. Overgaard, manna, maler Knudsen, Alstrup, boghandler Hansen og stationsforstander Lenskjold, Vester Hjermitslev. 

Lægdsrullen Hjermitslev Lægd - 2. juni 1928
Jens Bernhard Poulsen, Feltkonstabel
Christian Kjær, Trænkonstabel
Anton Kædegaard Marklund, Dragon
Chr. Illum Christensen, Infanteriet
Alfred Peter Nielsen, Infanteriet
Søren Cl. Clemmensen, Infanteriet
Niels Peter Christensen, Arbejdstropperne
Menighedsråd
Mergelselskab, Hjermitslev og omegns  
Skakklub Generalforsamling i oktober 1929. Til bestyrelsen valgtes lærer Landbo Christensen (formand). bager Carbuhn (kasserer), skrædder J. Møller (sekretær). Der opfordres kraftigt til, at unge såvel som ældre møder talstærkt op til træningen, da  til foråret holder stævne.
28. marts 1931 refereres en kamp i Vestvendsyssels skak-union. Kampen foregår i Østervraa, hvor Hjermitslev blev sejrherre med 0,65 point og indehaver af pokalen for 1931. Saltum blev nr. 2, Østervraa nr. 3,  og Hirtshals nr. 4. 
Ved  indkaldelse til generalforsamlingen den 12. november 1931 er det M. Andersen (gartner) der underskriver P.B.V.
Skyttekreds, Hjermitslev   Foreningen er oprettet i 1920. Kredsen har hævdet sig helt pænt blandt andre kredse i Vendsyssel. I 1928 er der således vundet 26 fanepladser og 1 vandrepokal. I 1927 stod kredsen som nr. 1 i Hjørring amt. Følgende skytter, der i forvejen var friskytter, har i 1928 fået statens sølvplader: dyrlæge N. B. Sørensen, gdr. P. Dige og redaktør Jacob Nørgaard.

Efter generalforsamlingen i 1928 bestod  bestyrelsen af følgende:
stationsforstander S. Lenskjold (formand,)
tømrermester N. Chr. Nielsen (kasserer)
lagerforvalter Ejner Nielsen.

7. juni 1929 opnåede gdr. P. Dige 277 points i 30 skud og modtog statens sølvmedalje.

Efter sæsonens afslutning i 1929 kunne skytteforeningen glæde sig over et flot resultat, idet kredsen står som en fin nummer 1 i amtskonkurrencen. 

I 1930 modtager den unge skytte Jørgen Nørgaard statens sølvmedalje. 

Sognefoged

Sognefogeder i Hjermitslev

Hvervet som sognefoged kan føres tilbage til 1791. Embedet blev på landsplan nedlagt i 1972. 
Embedet bestod i at opretholde god orden i sognet, at foretage udpantninger, borgerlige vielser, administrere hundeloven mv.
Sogneråd, Ingstrup, V. Hjermitslev, Alstrup  
Sygekasse, Hjermitslev og Alstrup 
Oprettet i 1929 og nedlagt 1961
 
Af referatet fra den første generalforsamling 21. maj 1929 fremgår det, at Ingstrup sygekasse er blevet delt. Det kunne tyde på, at Sygekassen for Hjermitslev og Alstrup er udskilt herfra. Den  nydannede sygekasses bestyrelse så ud på følgende måde: Lars Poulsen, Alstrup, Niels Chr. Vestermark, P. Andersen Bak (næstformand), Chr. Jørgensen og J. Landbo Christensen (formand) alle fra Hjermitslev.
Kontingentopkræverens honorar blev fastsat til 20 øre pr. medlem.

I 1932 var bestyrelsen Peder Andersen Bak, Marinus Mathiasen og Poul Boelt.
Medlemstallet er på 538. På grund af formuenedgangen vedtoges det at forhøje medlemskontingentet med 10 øre pr. måned. Endvidere vedtoges det at forandre medlemmernes ydelse for medicin fra
1/4 til ½ af beløbet.

Sønderjysk Forening i Hvetbo Herred
Transformatorforeningen   Ifølge Vendsyssel Folkeblad/Egnssamlingen kom elektriciteten til Hjermitslev i 1921.

Bestyrelsen for Hjermitslev Transformatorforening har genantaget murer Chr. Larsen som måleraflæser for året 1929-30.

Før Transformatorforeningens generalforsamling den 13. maj 1931 var Gdr. Jens Svend Holmgaard (formand) og gdr. A. Dam i bestyrelsen. De frabad sig genvalg og blev afløst af gdr. Ole. Chr. Olesen, Alstrup og gdr. Chr. Eriksen, Hjermitslev. Strømprisen for 1931-32 forblev uforandret, 90 øre for lys og 45 øre for kraft.

På ekstraordinær generalforsamling den 26. august 1931 var det vigtigste punkt på dagsordenen, at der skulle udfærdiges en ny kontrakt med Brønderslev Elektricitetsværk. Formanden gdr. Ole Chr. Olesen redegjorde for den nye afregningsmåde, der drejer sig om, at forbrugerne fremover betaler 15 øre pr. Kw lys og kraft og herforuden en fast afgift. Argumenter herfor er, at forbrugerne  nu kan udnytte elektricitets godet fuldt ud, idet elektricitetspriserne nu ikke længere betyder noget. Det vil også sige, at foreningen gæld fremtidigt betales på faste afgifter. På denne baggrund påtænker bestyrelsen at optage et nyt 10-årigt lån til ny installation, så endnu flere ikke tilsluttede kan få del i det gode, som elektriciteten nu engang er.

På den ordinære generalforsamling på hotellet den 11. maj 1932 aflagde formanden gdr. Ole Chr. Olesen beretning. Foreningen har nu 144 medlemmer med 1725 lampesteder og 283,1 HK motorer. Medlemmernes forbrug af strøm er i årets løb steget med 6000 Kwt til 29,689 Kwt. Udgiften hertil har været 200 kr. mindre end sidste år, hvilket skyldes den nye afregningsmåde med Brønderslev Elektricitetsværk. 
Til bestyrelsen valgtes snedkermester P. Chr. Ribergaard, manufakturhandler Vilhelm Pedersen og installatør Robert Thomsen. Til revisor skomager Chr. Nielsen og suppleant træhandler Jens Andreasen.
Til delegerede til Transformatorforenings Sammenslutninger valgtes to af bestyrelsens medlemmer og uden for denne valgtes førstelærer Landbo Christensen og skomager Chr. Nielsen.
Til sidst vedtoges det, at opkræve betaling for strøm 12 gange årligt.

Ungdomsarbejdet   Den 2. februar 1929 oplyses det, at der er mange unge mænd, der har meldt sig til det landbrugsfaglige ungdomsarbejde, som betegnes som en udmærket fritidsbeskæftigelse. Det oplyses endvidere, at alle interesserede kan få yderligere oplysninger hos gdr. Holmgaard og følgende deltagere Marius Mathiasen, Alfred Sørensen og Peter Christensen, V. Hjermitslev.

Landbo- og husmandsforeningernes ungdomsudvalg inviterer onsdag den 18. december 1929 til et møde på hotellet for herredets unge. Filmen "Billeder fra Dansk Landbrug" vil blive forevist, og cand. mag. Niels Regnar Nørgaard vil komme til stede og underholde deltagerne. Der vil blive redegjort for udvalgets arbejde hen over sommeren og
der vil blive uddelt nogle anerkendelser til de dygtigste af deltagerne. Mødetidspunktet er fastsat til umiddelbart efter eftermiddagstogets ankomst. Der anmodes til sidst om, at husbonderne vil give deres unge fri den eftermiddag.

Ungdomsmøder: det er pastor Jensen, Ingstrup, der den 21. november 1929 indbyder til det første ungdomsmøde på afholdshotellet i Hjermitslev. Sognepræsten vil tale om den fremragende finske kvinde Mathilde Wrede, fangernes ven. Da dette emne lige så godt passer til ældre, indbydes alle. Adgang er gratis.

Den 29. januar 1931 afslutter pastor Jensen, Ingstrup sin række af ungdomsmøder, der efterhånden er henlagt til Hjermitslev skole. Det afsluttende foredrag drejer sig om den sønderjyske folkefører H. A. Kryger. Efter foredraget fulgte oplæsning ved førstelærer Landbo Christensen. Lærer Landbo sluttede med en tak til pastor Jensen for de oplysende foredrag, og deltagerne tilsluttede sig denne tak ved at rejse sig. 

Ungdomssekretær J. Rødvig taler i Baptisternes forsamlingshus søndag den 22. marts 1931 kl. 2½. Alle er velkomne.

 

Vandværk og vandsyn   24. september 1931 kl. 3½ afholdes vandsyn over skelgrøften fra banebroen og til Ryaa. Og den 1. oktober kl. 3 over skelgrøften fra banebroen og til Saltum. På vandværkets vegne underskriver J. Lemmergaard.
3. juni 1932 kl. 3 afholdes vandsyn over kanalens første stykke. Den 4. juni kl. 3 vandsyn over skelgrøften fra banebroen og til Tiendebækken. Og over kanalens andet stykke den 14 juni kl. 3. På vandværkets vegne underskriver J. Lemmergaard.

Større organisationer, hvor Hj. er aktivt repræsenteret

Driftslåneforening for Hvetbo Herred  
Landøkonomisk Selskab for Hjørring Amt Det er Hjørring Landøkonomiske Selskab der i 1929 ved deres repræsentant i Hj. gårdejer Holmgaard har uddelt en smuk sølvpræmie til husassistent Ellen Jensen for 8 års tro tjeneste hos gårdejer Anders Dam. Præmien blev overrakt i hjemmet, hvor den dygtige medhjælper tjener.

Ved generalforsamling i Hjørring i foråret 1929 blev følgende fra Hvetbo Herred valgt til dommere ved hoveddyrskuet i Hjørring:
For jysk kvæg - J. P. Andersen, Ingstrup
For rødt dansk kvæg - A. Dam, Hjermitslev
For ældre hopper - N. Chr. Chren, Hjermitslev

Landboforening, Hvetbo Herreds  
Landbrugernes sammenslutning  
Nævninge I 1929 er følgende valgt til nævninge, gdr. Niels Pedersen, og redaktør Jacob Nørgaard i V. Hj.
I 1931 er det gdr. Jens lemmergaard og købm. Johan Drustrup
Sognefogedforeningen, Hvetbo Herreds

Sognefogeder i Hjermitslev

Foreningen oprettedes i 1923 på et møde på Afholdshotellet i Pandrup. Formålet var, at udbrede oplysninger om anliggender, der vedrører sognefogeder og lægsmænd, og ved samlet optræden at søge, at der tages berettiget hensyn til deres krav.
Hvervet som sognefoged kan føres tilbage til 1791. Embedet blev på landsplan nedlagt i 1972. 
Sognefogederne i Hvetbo Herred fortsatte dog med at mødes og tog på en årlig udflugt indtil medlemstallet af naturlige årsager svandt ind. Sidste møde i foreningen holdtes den 3. september 1999, hvor det kunne konstateres, at af ni forhenværende sognefogeder var syv døde.
i 1923 er gdr. Chr. Chren sognefoged i Hjermitslev og Chr. Vejby i Alstrup.
Svineslagteriet i Brønderslev,
Hjermitslevs tillidsmand i
Som Hjermitslevs tillidsmand i forhold til slagteriet valgtes enstemmigt sognefoged Thomas Chren.
Transformatorsammenslutningen På Transformatorforeningernes repræsentantskabsmøde i Brønderslev blev formanden for Hjermitslev Transformatorforening, gdr. Ole. Chr. Olesen, Alstrup, indvalgt i bestyrelsen for transformatorsammenslutningen.
Sønderjysk Forening  
Venstres Ungdom  
Venstrevælgerforening, Halvrimmenkredsens  
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com