Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Årstal

Kilde
Se kilde- signatur-
forklaring nederst på siden.

 

Hvornår skete hvad i Vester Hjermitslev

   

Befolkningstal for Vester Hjermitslev og Alstrup sogne 1787-1970.

1231

CN(1)

I kong Valdemars Jordebog nævnes Hvetbo Herred for første gang i skriftlige kilder

1517

CK(1)

 

1525

CN(1)

På dette tidspunkt bruges betegnelsen "Jetsmark på Hvet". CN anfører, at dette kunne tyde på, at herredet betragtedes som et ø-område med de tre bakkeøer, nemlig Saltum bakkeø omfattende Saltum, Ingstrup, V. Hjermitslev og Alstrup sogne, Hune bakkeø og den flade bakkeø omkring Jetsmark kirke. 
LT/ Øer er det ikke på dette tidspunkt, men beboede kirkesogne med vådområder omkring.

1548 CK(1) Albert Skeel, ejer bl.a. af Hammelmose i Thise sogn, klager over, at mændene i Hjermitslev og Alstrup driver deres kvæg over Assenbæk og ind på hans enge på østsiden af bækken. CK oplyser, at overdrevet i Alstrup i 1663 kun blev takseret til 10 høveders græsning. Hvad der yderligere var brug for, måtte de leje af Hammelmose. 

1553

CK(1)

Ifølge præsteindberetninger var der på dette tidspunkt i Vester Hjermitslev 19 gårde og 8 bol

1568

CK(1)

Der var på dette tidspunkt 19 gårde, 10 bol og 12 huse.

1630

CN(1)

Hvetbo Herreds Tingbøger er på nær nogle få årgange bevaret fra dette tidspunkt.

1631

CK(1)

I mandtallet til pendingeskatten nævnes en gård ved navn Vestergaard, tilhørende Kronen. Dette gårdnavn er ikke nævnt senere hen i V. Hjermitslevs gårdhistorie og kendes ikke i det 20. århundrede.

1631

CK(1)

I mandtallet til pendingeskatten nævnes en gård ved navn Boelskifte, tilhørende Ellen Marsvin til Stenalt.
Dette gårdnavn er ikke nævnt senere hen i V. Hjermitslevs gårdhistorie og kendes ikke i det 20. århundrede.

!632

HHTB

Efter dom halshugges den 17. december  Thamas Pedersen fra gården "ved dammen".

1638 CK(1) Sognet beskrives af præsten Søren Bhi.
1644 JJ Den svenske oberst Wrangel besætter Aalborg. Den vendsysselske adel samler en hær af bønder. Det kommer til et slag ved Nørre Sundby, hvor Wrangels tropper slår vendelboerne, og hele Vendsyssel bliver herefter besat af svenskerne.

1655

CK(1)

Gården Tvergaard nævnes i Hvetbo Herreds Tingbog i en sag  dateret 8/9 1655 - gårdens beliggenhed er i dag ukendt. 

1662

CK(1)

Der var på dette tidspunkt af gårde og huse i V.Hj.  Annexgaarden/Kirkensgaard, 12 gårde, 2 halvgårde, 11 bol, 1 halvbol og 13 huse.

1662

CK(1)

I 1662-matriklen bemærkes om V.Hj., "at der var ingen græsning, tørveskjær eller uddrift og ingen anden herlighed. På Mølleengen bjergedes høet med megen møje og besvær."

1663

CK(1)

Overdrevet takseredes kun til 12 høveders græsning, hvorfor bymændene har måttet leje græsning af Hammelmose på den østlige side af bækken. Tidligere havde bymændene ladet deres kvæg græsse her uden tilladelse.

1687

CN(1)

På dette tidspunkt blev Hvetbo herred lagt sammen med Kjær herred og Hals birk. Der var fælles tingsted på Biersted hede i Kjær herred, hvor der blev opført et tinghus. 
Hvetbo herreds tingsted forblev i Saltum indtil omkr. år 1800.

1690 CK(1) Den første skole
I 1690 berettes det i en præsteindberetning, at provst Jacob Ottesen i Ingstrup på egen bekostning havde ladet opføre et lidet skolehus uden avling (uden jord) i Hjermitslev sogn. 

1720

CK(1)

Indtil 3. juni dette år tilhørte kirken kongen. Frederik Kjær til Børglum Kloster bliver herefter indehaver af skødet.

1757 CK(1) V. Hjermitslev kirke er fra 1757 og omkring100 år frem i tiden ejet af godsejeren på Kjettrupgaard.

1794

CK(1)

Sophie Kathrine Mathiesen begraves  i V. Hjermitslev kirke. Hun er første hustru af Mathias Yde ejer af Kjettrupgaard. Fra 1757 og 100 år frem i tiden tilhører kirken denne gårds ejer.

1800 ca.

CN(1)

Hvetbo herreds tingsted flyttes fra Saltum til Nørresundby.

1805

CK(1)

Der er på dette tidspunkt i sognet 13 gårde, 15 huse.

1843

CN(1)

På dette tidspunkt bliver Hvetbo herred udskilt som selvstændig jurisdiktion og tingstedet flyttes fra Nørre Sundby til Blokhus, hvor der oprettes tinghus og bygges arrestbygning.

1848 CK(2) Der fandtes dette år rester af en gammel træbro over Assenbæk. Broen havde været beliggende omkring 300 alen fra bækkens udløb i Ryå.
1859ca. CN(1) De første brevsamlingssteder i Nordjylland opstår.
1909 er der brevsamlingssted på adressen Assenbækvej 10 (senere kaldt Sæbehuset) hos manufakturhandler S. P. Vestergaard, men det er ikke det første brevsamlingssted i V. Hj., men nok det sidste, da jernbanen i 1913 kom til Hjermitslev med pakke og brev ekspedition.
1861ca. CN(1) De første landpostbude i Nordjylland kom til.

1866

CN(1)

Bødker Lars Jensen, Vester Hjermitslev er af halvrimmenkredsen indvalgt i Rigsdagens folketing i perioden 1866 – 1869.

1870 CK(2) 1870 og de følgende år blev chausséen  fra Brønderslev over Assenbæk bro og til Saltum kirke anlagt.
1882 HHA Ingstrup og Hjermitslev-Alstrup Sygekasse oprettes.
Oplysningen stammer fra en notits i HHA fra den 14. maj 1932, hvor sygekassens 50 års jubilæum fejres. Tre år tidligere er Ingstrup og Hjermitslev-Alstrup Sygekasse delt i to sygekasser. 

1888

CN(1)

Amtsvejen mellem Aabybro og Saltum bliver udbygget. Det oplyses, at vejnettet i Hvetbo herred indtil da har været meget dårligt.

1895

CK(1)

Der er på dette tidspunkt i sognet 33 gårde, 65 huse, hvoraf 22 er jordløse

1896

CK(1)

Hjermitslev sogn bliver opmålt til 1683 tønder land.

1890 CN(1) Mejeriet "Fællesmål" bygges - læs siden om Hjermitslev Mejeri.

1891

CN(1)

Tingstedet flyttes fra Blokhus til Pandrup, hvor der opføres et nyt ting- og arresthus.

1898 HHA Rebslager Jens Christensen (al04) etablerer sig i V. Hj. med sit håndværk.
1905 ESÅ-2002 Vester Hjermitslev Telefoncentral oprettes på adressen, Blæshøjvej 5 - læs artiklen om Vester Hjermitslev Telefoncentral.
1906 se
artikel
Boldklubben i Vester Hjermitslev blev ifølge tidl. tømrer Magnus Kirkensgaard etableret den 21. juni 1906 - se artikel vedr. Magnus Kirkensgaard.
1911 LS Vejændring - for at give plads til den kommende jernbane ændres Ingstrupvejen, der hidtil har gået vest om kirken til at gå østen om kirken.
1912 HHA Købmand Johan Drustrup overtager købmandsgaarden.
1913 CN(1) Hjørring-Løkken-Aabybro-banen indvies - læs siden om Hjermitslev station.
1914 Hjermitslev Afholdshotel ibrugtaget. 
1916 HHA Borger- og håndværkerforeningen i Vester Hjermitslev etableres i maj dette år (se 25-års jubilæet i 1941).
1916 HHA 1. maj ansættes lærer Jørgen Landbo Christensen ved V. Hj. skole.
1916 HHSP Hjermitslev Markedsplads.
Ingstrup -V. Hjermitslev-Alstrup sogneråd lejer en mark under matr. 29a til det årlige forårsmarked. Marken er beliggende i den vestre ende af denne matrikels kærlod og umiddelbart op til amtsvejen. Såvel den aktuelle ejer som kommende ejere forpligtes til at afgive denne plads til markedet.
1921 VF Elektriciteten kommer til Vester Hjermitslev den 22. november kl. 18.
1922 Brugsforeningen etableres.
1928 HHA Lokalavisen for Hvetbo Herred - Hvetbo Herreds Avis - kaldet "dæ bette avis" udkommer fra og med dette år. Det er en annoncefinansieret ugeavis, der leveres gratis til alle husstande i herredet hver lørdag med formiddagsposten. Avisens redaktør bliver en hjermitslevborger - Jacob Nørgaard. Det betyder at redaktionen kommer til at foregå i i denne by, hvad avisen især det første år bærer præg af således at der er forholdsvis meget stof fra Hjermitslev.
Fra februar 1937 ændres leveringsdagen til fredag.
1928 HHA Den daværende borgerforening med maler Andersen som formand køber jord fra Kærgaarden og etablerer Lunden, som et lille anlæg uden fodboldbane.
1928 HHA De lokale banker anmoder egnens beboere om inden den 1. oktober at få ombyttet deres gamle kobbermønter til de nye gennemhullede.  Efter dette tidspunkt må folk selv sende deres gamle mønter til Nationalbanken for at få dem vekslet.
1931 HHA Borger- og Håndværkerforeningens bibliotek oprettes.
I avisen 28. november søges en person, der kan give husly til og pasning af biblioteket de kommende fem år. Biblioteket blev etableret på adressen Alstrupvej 12 hos træhandler og fiskemand P. Nørgaard. 19. december oplyses det i samme avis, at bestyrelsen i foreningen har indkøbt 50 nye bøger til biblioteket.
Biblioteket havde til huse på Alstrupvej indtil den nye skole stod færdig i 1956, hvorefter biblioteket flyttedes hertil.
1932 HHA Kun mod kontant eller efter nærmere aftale 
Sådan er principperne for handel, og det er stort set alle håndværkere og handelsdrivende, der med navns nævnelse i annoncen kommer med denne udmelding til deres kunder i HHA den 18. juni. Årsagen hertil begrundes med de aktuelle usikre pengeforhold.
1933 HHA Etableres tennisbane i Lunden ud mod Assenbækvej.
1934 HHA 4. jan. overtager dyrlæge C. V. Mølbak den tidligere dyrlæge Bechs praksis. Det oplyses i annoncen, at dyrlæge Mølbak på dette tidspunkt har bopæl i købmand Hansens ejendom (Ingstrupvej 1) og har tlf. nr. 77.
1934 HHA 6. februar dette år beslutter sognerådet at bevilge 75 øre pr. medlem til Sygekassen og 35 kr. til skolens børnebogssamling.
1934 HHA Det oplyses i avisen den 10.februar, at det af staten ejede store midterparti af Vildmosen nu er under opdyrkning. Det sås til med græs. Det drejer sig om 600 ha. eller 1100 tønder land. Frø og kunstgødning er købt. Området er drænet og merglet.
1934 HHA 10 februar: Smedemester Valdemar Kristensen annoncerer, at han har en moderne NILFISK støvsuger til udlejning. Det er antagelig en af de første støvsugere i sognet.
1934 HHA Der er åbenbart rigtig gang i forlorne tænder. Tandtekniker fru Fabricius annoncerer i januar, at hun kan konsulteres på Hotellet onsdage mellem 13-15. I marts er det tandteknikerne hr. I. Fuglsang og fru M. Fuglsang, der kan konsulteres samme sted 2. og 4. tirsdag mellem 14.30 - 18.00
1934 HHA 7. april: Storken er kommet.
1934 HHA 19. maj: Gårdejerne Jens Christensen og Aage Mortensen, Skovbygaarde har i fællesskab købt en rød tyr af Visborggaards stammebesætning. Det oplyses fra redaktøren, at en rød tyr længe været savet af landmænd med rød mælkerace. Prisen pr. kobedækning beløber sig til 5. kr.
1934 HHA 11. august: Danseskole på hotellet ved danselærer Adrian Christensen, Hjørring
1934 HHA 25. august: Den nye vandværksbestyrelse er valgt. Til formand valgtes snedker P. E. Pedersen. Det vil sige, at Vester Hjermitslev nu har vandværk. Det betyder ikke, at alle husstande omgående får indlagt vand. Knap tre år senere 6. februar 1937 oplyser samme avis, at vandværket nu har 45 forbrugere. Der i i sognet på dette tidspunkt 150 husstande. Af dem har de 42 to haner og 3 kun 1 hane. Der er ganske få, der på dette tidspunkt har badeværelse, så de to haner er at finde i køkken og bryggers eller vaskehus. 
1937 HHA Ugeavisen Hvetbo Herreds Avis er siden 1928, hvor den etableredes blevet leveret til kunderne om lørdagen. Fra den 5. marts dette år og til den nedlægges i 1960 leveres den om fredagen. 
1937 HHA Alstrup og Vester Hjermitslev sogne har fra dette år ansat en sygeplejerske ved navn fru Gade - gift med Chr. Gade, der boede i ejendommen, Alstrupvej 16.  
1937 HHA Skolesparekassen etableres i maj dette år. Den sælger det første halve år sparemærker for kr. 730, så børnene er villige til at spare op.
1938 HHA I februar dette år ses den første annonce, fra Danmarks National Socialistiske parti, der afholder stort møde på V. Hj. hotel søndag, den 6.2. - taleren er automobilhandler Laursen, Als. Det oplyses i annoncen, at disse møder har været holdt over hele landet med fulde huse. Entre 50 øre.
1939 HHA Den over hele Vendsyssel kendte skærslipper "Saltum bonden" Martinus Nielsen er død den 4. marts. Avisen oplyser, at Martinus Nielsen oprindelig var blikkenslager, men blev slået ud af kurs og blev efterhånden kendt på landevejene som skærslipper. Det frie liv tog efterhånden på hans helbred. Han døde af lungebetændelse 60 år gammel.
1939 HHA Stiftelsesfest på hotellet for SOCIALDEMOKRATIET  i V: Hjermitslev den 20. maj.
1939 BT Benzintanke i V. Hj. i 1939. Der var ifølge Børge Thomasen -elektrikerens Børge (in03) f. 1920) fire tankstationer i byen. En ved købmand Drustrup (as01), en ved Hotellet (kr02),  en ved købmand Kristiansen (as04),  og den sidste ved automekaniker Thøger Nielsen (as15). Man kan undre sig over, hvordan det antal tankstationer kunne hænge sammen med antallet af biler  sidst i 1930'erne. 
1940 HHA 2. feb. - Vandværket har nu 54 forbrugere. - der var 45 forbrugere i 1934. Købm. Drustrup er pt. formand.
1940 HHA Efter Danmarks besættelse den 9. april er det interessant at se, hvad der står i ugeavis - Hvetbo Herreds Avis - i første nummer den 12. april efter denne hændelse. I årene og månederne før besættelsen har redaktør Nørgaard, V. Hj. flittigt orienteret om den tyske krigsførelse. Men i avisen den 12. april er det som om, intet er sket. Der er på forsiden en artikel om forårsarbejdet i haven og købmand Drustrup anbefaler som sædvanligt sin gode kaffe. Er "avisen" i chok.? En enkelt lille indrammet notits viser dog, at noget er sket. Overskriften er: MINDRE AVIS, og nedenunder kan man læse følgende tekst: "På grund af de herskende vanskeligheder med at fremskaffe papir til avisbrug, har redaktionen desværre været nødt til at indskrænke sideantallet til to." Det vil sige en halvering af avisen.
1940 HHA Skytteforeningen har pr. 12.4. - 100 aktive medlemmer.
1940 HHA 3.5. - der udleveres smør og margarine mærker på Hotellet - dog ikke til folk, der i skatteåret har erlagt mere end kr. 39 i ordinær statsskat.
1940 HHA 1. august fejrer mejeriet "Fællesmål" 50 års jubilæum. 
Der var rejst en smuk æresport foran mejeriet. Festlighederne begyndte med, at lagerforvalter Lars Andersen (røj-las) tidligt kørte ind med den første mælkevogn. Denne vogn var smukt pyntet, da den havde kørt mælketur i 50 år. Vognen med Lars Andersen som kusk blev modtaget med fuld honnør af bestyrelse og mejeribestyrer Marius Andersen. Senere modtog festudvalget og mejeribestyreren gratulanter på mejeriets kontor. Ved 17-tiden samledes 325 kunder og andelshavere til fællesspisning i Hotellets sal og et tilbygget telt. Det blev en festlig aften med mange taler og ros til den dygtige mejeribestyrer, der havde gjort mejeriet "Fællesmål" til et af landsdelens førende mejerier.
1940 HHA Borgerforeningen køber endnu et jordstykke fra Kærgaarden lige bag Lunden. Her bliver der anlagt fodboldbane og opsat gynger til børnene.
1941 HHA Borger- og håndværkerforeningen afholder basar fastelavns søndag og mandag til fordel for den nye sportsplads øst for byen. Basaren var den største succes foreningen endnu har oplevet. Søndag eftermiddag (notitser af 21. og 28.2.41), da borgerforeningens formand maler Andersen bød velkommen kunne forsamlingen tælles i hundredvis og mandag var tilstrømningen ligeledes over vældende. Koncertsangerinde fru Ellen Meyer, Aalborg underholdt med flere smukke og kvikke sange.
Bestyrelsen takker for det store frivillige arbejde som såvel folk fra by og fra land har udført i forbindelse med dræning, planering, indhegning og plantning på sportspladsen. 
1941 HHA 1. maj dette år kan førstelærer J. Landbo fejre 25-års jubilæum, som lærer ved V. Hj. skole. Han er uddannet på Ranum Seminarium. Han var en kort tid lærer i Brovst før 1916, hvor han blev ansat i sit hjemsogn. I notitsen roses han for sine evner til at gøre stoffet levende for børnene, for sine evner som oplæser, skribent og for "mangt og meget andet". Dette sidste må betyde hans store rolle i sognets liv. Der er få begivenheder i hans tid, hvor han ikke yder sit bidrag med taler og deltagelse. (notits af 25-4-41)
I notits af 9.5.41 oplyses, at lærer Landbos jubilæum 1.5.41 blev fejret med en smuk fest. Byen og omegnen var flagsmykket på dagen. Om aftenen samledes 250 mennesker på Hotellet til en festlighed. Formand for skolekommissionen gdr. Johan (Jens?) Christensen bød velkommen. Pastor Veien talte om lærergerningen i 25 år. af andre talere kan nævnes: Sognerådsformand Chr. Vejby, lærerinde frk. Madsen, førstelærer Henriksen, , Sndr. Saltum, murer Chr. Larsen, førstelærer Hansen, Stagsted, centralbestyrer Jens Andreasen,, lærer Madsen, Ingstrup, rentier Carl Landlyst, gdr. Jens Svend Holmgaard, frk. Johanne Dam og vejassistent Jens Nielsen, Stilling. 
1941 HHA Borger- og håndværkerforeningen fejrer 25-års jubilæum i maj måned dette år. Fra tidlig morgen var byen flagsmykket, og dagen igennem havde bestyrelsen besøg af gratulanter. Om aftenen samledes 130 gæster i Hotellets pyntede sal. Formanden maler Andersen bød velkommen og omtalte foreningens virke. (notits af 9.5. 41)
1952 VT 21. oktober dør Thomas P. Hejle.
1953 OGL Fællesvaskeriet på Karsevej bygges
1955 OGL Thomas P. Hejles mindesten ved V. Hjermitslev skole afsløres.
1956 CN(1) Den nye rødstens skole indvies.

1959

VT

(23.9.1959) Tomten af et oldtidshus afdækket i V. Hjermitslev. 
Ved udgravning af grunden til fhv. hotelejer Rasmus P. Jensens hus på Ingstrupvej 13 afsløredes tomten af et oldtidshus. Arkæologer fra Hjørring Museum fandt velbevaret stenpikning 60-70 cm under jordoverfladen og en del potteskår i samme dybde. I en lidt større dybde, 115 cm, fandtes en solid krukke ca. 60 cm i diameter og ca. 10 cm tyk.

1963 ESÅ-2000 Stationen i Hjermitslev nedlægges -  læs siden om Hjermitslev station.
1964 PKA 20. novembet dette år åbnede brugsen sin nye selvbetjeningsbutik.
1966 VT Mejeriet nedlægges - læs siden om Hjermitslev Mejeri.
1970 ESÅ-2002 Vester Hjermitslev Telefoncentral nedlægges den 8. oktober kl. 13 -

1972

AaSt

22.10.1972: Måske hellig kilde under V. Hjermitslev kirke.
Det er i forbindelse med restaurering af kirken, hypotesen - om at kirken i lighed med Thise kirke er bygget på eller nær det sted, hvor der i tidlig- eller førkristen tid har været en hellig kilde - er opstået. Restaureringen blev iværksat, fordi kirkens sydmur var ved at skride ud, og fordi kirkens sydside, østgavl og vestsiden af tårnet var blevet skæv. Vandåren, der antages at være årsag til beskadigelserne, er konstateret af kirkebetjent Gunnar Brusgaard. Han oplyser, at vandåret ligger så tæt ved overfladen, at gulvet midt i kirkens skib konstant er fugtigt. Kirkebetjenten oplyser endvidere, at han i forbindelse med fældning af et træ stødte på åren under træstubben. Fakta er at stedet, hvor sydmurens granitkvadre før restaureringen var ved at skride ud ligger på en lige linje mellem den våde plet i kirkegulvet og træfældningsstedet, hvor kirkebetjenten oplyser at være stødt på åren. 
Som en kommentar til ovenstående oplysninger fra avisen fortæller daværende medlem af menighedsrådet, lærer Johanne Vestermark ved en samtale med undertegnede i 1999, at flertallet i det daværende menighedsråd havde så travlt med at  få kirkerestaureringen færdiggjort, at man undlod at inddrage museumsarkæologer, hvilket betyder, at antagelsen om helligkilden aldrig er blevet af- eller bekræftet. 

1978 AUA I maj måned genindvies Vester Hjermitslev kirke efter stor restaurering.

Kildesignatur og forklaring:

AaSt

Aalborg Stiftstidende

AUA Avisnotat - uden avisnavn.

CK(1)

Carl Klitgaard: Ingstrup, V. Hjermitslev, Alstrup

CK(2) Carl Klitgaard: Vendsysselske Veje

CN(1)

C. Nørrelykke: Pengeskrinet – blade af Hvetbo Herreds historie og træk af Hvetbo Herreds Sparekasses virke 1867 – 1967

ESÅ Egnssamlingens Årsskrift

HHA

Hvetbo Herreds Avis

HHSP Hvetbo Herreds Skøde og Panteprotokol
HHTB Hvetbo Herreds Tingbog
JJ Jørgen Jørgensen i Lokalavisen-Sydvest Vendsyssel
LS Lokalavisen - Sydvestvendsyssel
OGB Oplysninger fra gamle breve
PKA Pandrup Kaas Avis - ugeavis, der dækkede V.Hj.  i perioden fra Hvetbo Herreds Avis ophørte med udgangen af 1960 - og indtil den lokale avis Sydvestvendsyssel blev områdets ugeavis.
VF Vendsyssel Folkeblad
VT Vendsyssel Tidende
Vendsyssel Årbog
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com